اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌
رأي‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 79/2/29

در راستاي‌ رسالت‌ و مأموريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهي‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌دانش‌آموزان‌ بر پايه‌ تعاليم‌ و دستورات‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌به‌ شرح‌ زيرتعيين‌مي‌شود. مديران‌، برنامه‌ريزان‌ و همه‌ افرادي‌ كه‌ در تعليم‌ و تربيت‌ دانش‌آموزان‌ نقشي‌ برعهده‌ دارند،مكلفند در برنامه‌ريزي‌ امور، سازماندهي‌ فعاليتها و انجام‌ وظايف‌ مربوط بگونه‌اي‌ اقدام‌ نمايند كه‌ تاپايان‌ دوره‌ تحصيلي‌ دستيابي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ممكن‌ باشد.(1)
اعتقادي‌ :
-1 اصول‌ دين‌ رامي‌داندوبه‌ آن‌ معتقد است‌ .
-2خداوندرادوست‌داردواورابهترين‌ياوروكمك‌مي‌داند.
-3 بازندگي‌ انبياء اولوالعزم‌ به‌ ويژه‌ نبي‌ اكرم‌ (ص‌) ومعصومين‌ تاحدودي‌ آشناست‌ وآنان‌ رادوست‌ دارد.
-4 بامعناي‌ معاد آشناست‌ و مي‌داند كه‌ انسان‌ دركارهايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد نزد خداوندپاسخگواست‌.
-5 به‌ اولياء دين‌، بزرگان‌ و شخصيتهاي‌ اسلامي‌ احترام‌ مي‌گذارد.
-6 معناي‌ تولي‌ و تبري‌ رامي‌داند.
-7 قرآن‌ را از رو مي‌خواند و باترجمه‌ برخي‌ از سوره‌ها آشنايي‌ داشته‌ و از حفظ مي‌خواند.
-8 ترجمه‌ بعضي‌ از احاديث‌ ساده‌ رامي‌داند.
-9 نمازرابه‌ درستي‌ مي‌ خواند وبااحكام‌ ضروري‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ .
-10 نمازهاي‌ واجب‌ را با رغبت‌ مي‌خواند. (براي‌ دختران‌)
-11 افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخيص‌ مي‌دهد واحكام‌ مربوط را رعايت‌ مي‌كند.
-12 با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تكليف‌ و تقليد آشنا است‌ و احكام‌ را در حد ضرورت‌ مي‌داند وبه‌آن‌ عمل‌ مي‌كند. (براي‌ دختران‌)
-13 باحلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحكام‌ مربوط رادرحد ضرورت‌ رعايت‌ مي‌كند.
-14 معناي‌ امربه‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر را مي‌داند.
-15 به‌ مجاهدين‌ در راه‌ خدا و شهداء احترام‌ مي‌گذارد.
-16 زمان‌ها و مكان‌هاي‌ مقدس‌ ومهم‌ رامي‌شناسد.
-17 به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد و آداب‌ آن‌ را مي‌داند.
اخلاقي‌:
-1 راستگو وامين‌ است‌.
-2 مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.
-3 به‌ عهد خود پاي‌بنداست‌ .
-4 مظاهر حيا و عفت‌ در او آشكار است‌ .
-5 احترام‌ به‌ بزرگترهاراوظيفه‌ خودمي‌داند وبه‌ نظرات‌ آنهاتوجه‌ مي‌كند.
-6 ازوالدين‌ اطاعت‌ مي‌كند.
-7 شجاع‌ وصبوراست‌ .
-8 تميزاست‌ وپاكيزگي‌ رادوست‌ دارد.
-9 تكاليف‌ شخصي‌ روزانه‌ خودراشخصŠانجام‌ مي‌دهد.
-10 براي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ پشتكار داردوتلاش‌ مي‌كند.
-11 پوشش‌ اسلامي‌ رادوست‌ دارد وآن‌ رارعايت‌ مي‌كند.
-12 اوقات‌ فراغت‌ خودرابافعاليت‌هاوبازي‌ هاي‌ مناسب‌پرمي‌كند.
-13 اميدواروبانشاط است‌ وازمواجهه‌ با مشكلات‌ نمي‌هراسد.
-14 ظاهري‌ آراسته‌ دارد.
-15 خطاواشتباه‌ ديگران‌ رادرموردخود مي‌بخشد.
-16 براي‌ رفتارهاي‌ خودباديگران‌ دليل‌ دارد.
-17 درارتباط باديگران‌ از كلمات‌ محبت‌ آميز و دوستانه‌ استفاده‌ مي‌كند.
-18 براي‌ انجام‌ كارهاي‌ خود دوستانش‌ رابه‌ زحمت‌ نمي‌اندازد.
-19 به‌ همكلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظايف‌ يادگيري‌ كمك‌ مي‌كند.
-20 در برابر رفتارهاي‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ ورفتار خودرااصلاح‌ مي‌كند.
-21 نظم‌ وانضباط رادرخانه‌ ،مدرسه‌ واجتماع‌ رعايت‌ مي‌كند.
علمي‌ و آموزشي‌ :
1ـ نسبت‌ به‌ شناخت‌ پديده‌ها كنجكاواست‌.
2ـ در فكر كردن‌، شنيدن‌، گفتن‌ و بيان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ كردن‌ مهارت‌ كافي‌دارد.
3ـ بازبان‌ فارسي‌ آشنايي‌ دارد و مي‌تواند ازكتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ كند.
4ـ به‌ اهميت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رساني‌ درزندگي‌ آگاه‌است‌.
-5 ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ كارها تا حدي‌ مي‌داند .
6ـ مهارت‌هاي‌ اوليه‌ براي‌ زندگي‌ در جامعه‌ راكسب‌كرده‌است‌.
-7 با نحوه‌ يادگيري‌ خودتاحدودي‌ آشناست‌.
8ـ به‌ مطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند است‌.
فرهنگي‌ هنري‌ :
-1 به‌ زيبايي‌هاي‌ طبيعت‌ توجه‌ دارد وهماهنگي‌ آن‌ رادوست‌ دارد.
-2 در زمينه‌هاي‌ هنري‌ از زيبايي‌ در پديده‌هاي‌ طبيعي‌ الگومي‌گيرد.
-3 ازمشاهده‌ آثارهنري‌ لذت‌ مي‌برد.
-4 ذوق‌ و خلاقيت‌ هنري‌ خود را در انجام‌ فعاليت‌هانشان‌ مي‌دهد.
-5 سنت‌ها، پديده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.
-6 بابرخي‌ از آثارمعروف‌ هنري‌ آشنا است‌.
-7 به‌ خواندن‌ اشعاروقصه‌هاي‌ مناسب‌ علاقه‌منداست‌ .
-8 برخي‌ از آداب‌ فرهنگي‌ واجتماعي‌ اسلامي‌ - ايراني‌ رامي‌داند وبراي‌ آنهاارزش‌ قائل‌ است‌ .
اجتماعي‌:
1ـ وظايف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسايگان‌ مي‌داند.
2ـ اعضاي‌ خانواده‌ خود را دوست‌ مي‌دارد و در انجام‌ كارهابه‌آنهاكمك‌ مي‌كند.
-3 به‌ معلمين‌ واولياي‌ مدرسه‌ احترام‌ مي‌گذارد.
4ـ به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ ديگران‌ را رعايت‌ مي‌كند.
5ـ براي‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌هاي‌ درست‌ تلاش‌ مي‌كند.
-6 همكلاسي‌هاي‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آنها كمك‌ مي‌كند.
7ـ همكاري‌ با ديگران‌ را دوست‌ دارد.
-8 دربازي‌ها و فعاليت‌هاي‌ گروهي‌شركت‌ مي‌كند.
9ـ مقررات‌ مدرسه‌ را مي‌داند و به‌ آنها عمل‌ مي‌كند.
10ـ به‌ رعايت‌ مقررات‌ اجتماعي‌ علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.
11ـ به‌ انجام‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هايي‌ كه‌ برعهده‌ او مي‌گذارند، پاي‌بند است‌.
12ـ نظرات‌ اصلاحي‌ ديگران‌ را در مورد خود مي‌پذيرد.
-13 اشتباهات‌ ديگران‌ رابارعايت‌ احترام‌ به‌ آنهاتذكر مي‌دهد.
14ـ در برابر خدمت‌ ديگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آنها تشكر مي‌كند.
-15 آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعايت‌ مي‌كند.
-16 خدمت‌ كردن‌ به‌ ميهن‌ ومردم‌ خودرادوست‌ دارد.
زيستي‌ :
1ـ از حواس‌ خود به‌ خوبي‌ محافظت‌ و استفاده‌ مي‌كند.
-2 در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ واستفاده‌از قواي‌ بدني‌به‌ درستي‌ عمل‌ مي‌كند.
3ـ بهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ را رعايت‌ مي‌كند.
4ـ در حفظ محيط زيست‌ كوشااست‌.
5ـ با تمرين‌ها وبازي‌هاي‌ مناسب‌،قابليت‌هاي‌ جسمي‌ خويش‌ راافزايش‌مي‌دهد.
6ـ نكات‌ ايمني‌ را مي‌داند و رعايت‌ مي‌كند.
7ـ اهميت‌ مصونيت‌ دربرابرامراض‌ رادرك‌مي‌كند.
8ـ در حفظ سلامتي‌ خود و ديگران‌ تلاش‌ مي‌كند.
سياسي‌ :
1ـنظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مي‌شناسد، به‌ پرچم‌ كشور احترام‌ مي‌گذارد و سرود ملي‌ را ازحفظ مي‌خواند.
2ـ با زندگي‌ بنيان‌گذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آشنا است‌واز اوبه‌ بزرگي‌ ياد مي‌كند.
3ـ اهميت‌ استقلال‌ وآزادي‌ را در پيشرفت‌ جامعه‌ درك‌ مي‌كند.
-4 به‌ حكومت‌ ديني‌ و ولايت‌ فقيه‌علاقه‌منداست‌.
5ـ مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بي‌تفاوت‌ نيست‌.
6ـ اقوام‌ مختلف‌ ايراني‌ را مي‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگي‌ مي‌كند.
-7 افراد عدالتخواه‌ وحق‌ طلب‌ رادوست‌ دارد.
-8 سران‌ كفار و مشركين‌ صدر اسلام‌ را مي‌شناسد و با اعمال‌ آنها نسبت‌ به‌ پيامبر و مسلمين‌آشنا است‌.
-9 سران‌ كفار و مشركين‌ معاند بااسلام‌ رادرزمان‌ حاضر مي‌شناسد.
-10 با مفهوم‌ وحدت‌ وامنيت‌ ملي‌ آشنااست‌ .

اقتصادي‌ :
1ـ كاركردن‌ را دوست‌دارد و به‌افرادي‌ كه‌ كارهاي‌ مفيددارنداحترام‌مي‌گذارد.
2ـ وسايل‌ خودراتميزوسالم‌ نگه‌مي‌دارد.
-3 تن‌پروري‌، بيكاري‌ و راحت‌طلبي‌ را از عوامل‌ شكست‌ فرد وجامعه‌ مي‌ داند.
4ـ در حفظ اموال‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ مي‌كوشد و در استفاده‌ از آنها درست‌ عمل‌مي‌كند.
5ـ مالكيت‌ خود و ديگران‌ را تميز مي‌دهد و به‌ مالكيت‌ ديگران‌ احترام‌مي‌گذارد.
6ـ مشاغل‌ و حرف‌ موجود در محيط زندگي‌ خودرامي‌شناسد.
7ـ به‌ استفاده‌ از توليدات‌ داخلي‌ علاقه‌مند است‌.

موضوع‌:اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌در ششصد و چهل‌ و هفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌مورخ‌ 79/2/29 به‌ تصويب‌ رسيد.صحيح‌ است‌ ،به‌ مورداجرا گذاشته‌ شود.

حسين‌ مظفر
120/901/81379/3/16رييس‌ شوراي‌ عالي‌ و وزيرآموزش‌وپرورش‌

رونوشت‌:
- سازمان‌ پژوهش‌ وبرنامه‌ ريزي‌ آموزشي‌ جهت‌بازنگري‌ واصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ براساس‌اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ ابتدايي‌.
- معاونت‌ آموزشي‌جهت‌ ابلاغ‌ به‌ دفاتر ،ادارات‌ وكليه‌ مدارس‌ كشور براي‌ بازنگري‌ واصلاح‌فعاليتهابراساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ابتدايي‌.
- معاونت‌ پرورشي‌ جهت‌ بازنگري‌ واصلاح‌ طرح‌ها وبرنامه‌هاي‌ پرورشي‌ براساس‌ اهداف‌مصوب‌ دوره‌ابتدايي‌.
- معاونت‌ نيروي‌ انساني‌ جهت‌ بازنگري‌ واصلاح‌ فعاليتهاي‌ مربوط به‌ تهيه‌ برنامه‌ توسعه‌وتربيت‌ نيروي‌ انساني‌براساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ابتدايي‌ وتدريس‌ اهداف‌ مذكوردرمراكز تربيت‌ معلم‌ وآموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ .
- معاونت‌ اداري‌ ومالي‌جهت‌ اطلاع‌ وسازماندهي‌ پشتيباني‌ هاي‌ متناسب‌ درجهت‌ تحقق‌اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ابتدايي‌.
- دفترهمكاريهاي‌ علمي‌ و بين‌ المللي‌ جهت‌ ترجمه‌ به‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ رايج‌ براي‌ استفاده‌در مجامع‌ بين‌المللي‌.
- اداره‌ كل‌ روابط عمومي‌ جهت‌ اطلاع‌ رساني‌ .
- معاونت‌ محترم‌ :مشاركتهاي‌ مردمي‌ و شاهدوايثارگر/ حقوقي‌ ومجلس‌ و اموراملاك‌/سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌ استثنايي‌ كشور/ سازمان‌ ملي‌ پرورش‌ استعدادهاي‌ درخشان‌ /نهضت‌ سوادآموزي‌ / دفتر وزارتي‌ / دفترارزشيابي‌، بازرسي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ /كميسيون‌ آموزش‌ وپرورش‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌/سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور/پژوهشكده‌ تعليم‌ وتربيت‌ / انجمن‌ اولياءومربيان‌جهت‌ اطلاع‌ .
هادي‌ عزيززاده‌
دبيركل‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌